REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen

rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 19. 11. 2019.

1. Rekisterinpitäjä on SAGALIFE Collection,

Rajakatu 5 30420 Forssa, Finland

2. Rekisteristä vastaavan yhteyshenkilön email on:

Sagalifedesign@gmail.com

3. Rekisterin nimi on SAGALIFE

verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Tietojen keräämisen tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin,

asiakassuhteen ja tilausten hoitaminen ja markkinointi.

Saatuja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

5. Tallennettavia tietoja ovat:

asiakkaan nimi, yhteystiedot( puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),

tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista,

laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja

tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisterinpitäjä tallentaa tietoja niin kauan,

kuin on tarpeellista.

6. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset varotoimet

henkilötietojen suojaamiseksi.

7. Asiakkaan oikeudet:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä, on oikeus tarkistaa

rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen

virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon

täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot,

tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää

kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää

todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen

poistamiseen rekisteristä

("oikeus tulle unohdetuksi").

Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja--asetuksen

mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn

rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää

todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).